Home » archief » EXORCISME en HET KWAAD IN ONZE TIJD, 16 juni 2018

Sint Nicolaas

EXORCISME en HET KWAAD IN ONZE TIJD, 16 juni 2018

Het leven van Nars (Bernardus) Beemster, geboren in West Friesland, speelde zich voornamelijk af in de provincie Noord Holland, maar zijn kennismaking met het exorcisme vond plaats in de Verenigde Staten, waarover straks meer.

Een ernstige hersenbeschadiging, opgelopen tijdens een vechtpartij in 1990, stortte hem in een onzekere periode, met veel nadenken over leven en dood. Op een avond viel hij op zijn knieën en bad God om hulp. Hij keerde terug naar de Kerk, vijf jaar later kwam er een eind aan zijn verkering en in 2002 volgde zijn priesterwijding. Hij diende als pastoor in Zaandam, Volendam, Heerhugowaard, was vijf jaar rector van het Maria heiligdom te Heiloo en bedient momenteel parochies in Bloemendaal en Overveen.

Dat de machten van de duisternis onze wereld beheersen, wordt vaak afgedaan als een fabel, zelfs door katholieken, maar we weten van de apostel Paulus dat we ertegen behoren te strijden met de geestelijke wapenrusting. En geen hulp daarbij is doelmatiger dan die van de Moeder Gods, de Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was. Reden voor pater Beemster om zijn voordracht te openen met het Gebed dat Zij ons in Amsterdam heeft gegeven.

In de zomer van 2011 nam pater Nars Beemster deel aan een jongerenkamp in de staat Colorado, in de Rocky Mountains om precies te zijn. Het waren High School studenten, begin twintigers, en er werd veel aan sport en spel gedaan. Na een dag van wild kanoën was het `s avonds verzamelen rond het kampvuur, en daarna begaven de jongens zich naar hun tenten. Zo begaf ook de pater zich naar zijn eigen tent. Om drie uur `s nachts, het was de nacht van 23 op 24 juli, schrok hij wakker van een luid geschreeuw. Het was duidelijk geen blijk van vreugde, maar veeleer van paniek. Een beer misschien? Want die heb je daar, en die komen af op voedsel. ‘Father Beemster’ hoorde hij roepen, ‘come quickly’. Het waren geen beren, maar demonen. De leiders riepen: ‘In the name of Jesus, come out!’. Iemand lag bezeten op de grond, en werd door anderen in bedwang gehouden. Uit de ogen van de bezetene straalde haat. Het bleek een jonge vrouw te zijn, met een blik die afgrijzen inboezemde, en met op haar gelaat een grijns die zich niet laat beschrijven. Wat te doen? Bidden, roepen tot Jezus, Maria, Jozef, Michaël…Stop!…En alle jongeren met alle kampleiders begonnen gezamenlijk hardop te bidden tot Maria. De bezetene verstomde, hield op met schreeuwen en viel in een diepe slaap. Nog anderhalf uur hebben ze door gebeden, Maria om hulp gevraagd, tot het daglicht aanbrak. In de vroegte werd een H. Mis opgedragen. Terug in Nederland, vertelde de pater het verhaal aan de bisschop, en die verzocht hem hierin verder te gaan. En zo ontwikkelde hij zich tot hulp exorcist, naast pater Bruggink, exorcist van het bisdom.

De werkelijkheid is dat demonen bestaan, zoals ook engelen bestaan. Ze oefenen invloed uit op levens. In het Evangelie lezen we dat Jezus duivels uitdreef. Ongelovigen hechten geen waarde aan de Schrift, dus ook niet aan het bestaan van God. Maar wie de natuur beschouwt, komt erachter dat er een Eerste Oorzaak moet zijn, de Onbewogen Beweger volgens Aristoteles. En zoals God het hoogste goed is, zo is er ook het hoogste kwaad, satan of Lucifer. Ook ongelovigen spreken van ‘onmenselijk kwaad’. Men vraagt zich evenwel af waarom de God van de gelovigen, die de Schepper is van alles, ook het kwaad heeft geschapen. Daarop antwoordde de beroemde atoomgeleerde Albert Einstein dat het kwaad is zoals de kou, die alleen bestaat bij de afwezigheid van warmte. Zo ook bestaat de duisternis bij de afwezigheid van het licht. Kou en duisternis en kwaad hebben geen wezenlijk bestaan, in tegenstelling tot de warmte, het licht en het goede. Dus God schiep niet het kwaad.

Maar het kwaad werkt in de wereld, en is in eerste instantie terug te voeren tot de afvallige engel Lucifer, die kwaad was op het scheppen door God van de mens, een stoffelijk wezen waar de engel van licht minachting voor had. Na zijn val vocht hij met zijn leger – legioen – tegen de mensen, en de intelligentie van de duivel valt niet te onderschatten. Daarom heeft God de mensen engelbewaarders gegeven, alsook de sacramenten van de Kerk. De beste bescherming is te leven in vriendschap met God, de naam van Jezus op de lippen te hebben, de Maagd Maria aan te roepen en voortdurend de rozenkrans te bidden. Want de Moeder Gods en moeder van alle mensen vrezen de duivels het meest. Zij is de vrouw die de kop van de slang verplettert, zoals in Genesis wordt gezegd, en zij is ook de vrouw in de Apocalyps die de draak verslaat.

Regelmatig biechten, en de absolutie ontvangen betekent losmaken van het kwaad dat vat op ons heeft vanwege de zonden. Het is absoluut af te raden zich in occulte zaken te begeven, zoals het oproepen van geesten, het raadplegen van mediums, zich bezighouden met voodoo, winti, tarot, reiki, yoga.. Verder is het belangrijk geen boosheid of wrok te koesteren, want dat geeft kwade machten een ingang. Christelijk leven is de aangewezen weg.

de voorzitter

P.S. Tijdens de bijeenkomst van 16 juni was de zaal te klein voor de vele aanwezigen. Voorts regende het opmerkingen en vragen.