Home » archief » GENDER-IDEOLOGIE

Sint Nicolaas

GENDER-IDEOLOGIE

21 December 2019

Michiel Hemminga licht het onderwerp gender-ideologie nader toe

Pater Gerard Wijers, sacramentijn en gestationeerd op het Amsterdamse Begijnhof, had zich aanvankelijk teruggetrokken vanwege een publicatie in Het Parool. Bij nader inzien besloot hij toch te komen, maar als toehoorder bij een samenvatting van zijn drie lezingen over het onderwerp bij Radio Maria door de voorzitter.

Dat het onderwerp gevoelig ligt binnen het huidige opinieklimaat, spreekt voor zich. Sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig, het feminisme en de homo lobby heerst de “gender-ideologie”. Die gaat ervan uit dat man en vrouw alleen biologisch verschillen en dat ieder vrij is om te kiezen voor het gewenste geslacht. Jongens kunnen meisjes worden, en meisjes kunnen jongens worden. Het traditionele huwelijk van man en vrouw is niet meer vanzelfsprekend.  Andere samenlevingsverbanden, van bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen met kunstmatig verwekte kinderen zijn even goed, en gelijk voor de wet.

Homofilie is aangeboren, iets wat pater Wijers niet bestrijdt. Wat hij bestrijdt, is homo seks. Wat iemand in aanleg is, hoeft niet tot handelingen te leiden. En wat het traditionele huwelijk betreft, man en vrouw maken geen kinderen, maar krijgen ze. Een nieuw leven is meer dan het product van zaadcel en eicel. Het is bezield.

De verwording heeft zich vanuit West Europa over de hele planeet verspreid. Zich naakt vertonen in de publieke ruimte, pornografie op internet, kinderen op de scholen voorhouden dat ieder recht heeft op het uitleven van de eigen seksuele voorkeur is schering en inslag.

Religie was ooit leidraad, maar moet nu achter de voordeur blijven, terwijl de “gender-ideologie” de openbare ruimte heeft veroverd.

Die ideologie is te beschouwen als een ziekte die ingaat tegen God en de Natuur. Schaamtegevoel en zondebesef hebben het veld geruimd. God schiep de mens als man en vrouw naar Zijn beeld en gelijkenis en met de bedoeling om nieuw leven te scheppen. In het Nieuwe Testament zegt Jezus in het Evangelie van Mattheüs dat er drie categorieën “onhuwbaren” zijn: zij die zo zijn geboren, zij die door de mensen zo zijn gemaakt en zij die omwille van het Koninkrijk Gods de maagdelijke of celibataire staat verkiezen. Die laatste staat kennen de joden en de moslims niet. Bij hen dient het huwelijk het voortbrengen van kinderen. Wat zij evenwel net als de christenen afwijzen is de “gender-ideologie”.

De Kerk heeft begrip voor de eerste en de tweede categorie, ofwel voor mensen die door hun medemensen mismaakt of gehandicapt zijn en zo voor het huwelijk ongeschikt, maar ook voor mensen die in aanleg homofiele of pedofiele neigingen hebben. Zondige verlangens hebben wij allemaal. Dat geldt voor alle drie categorieën. Daartoe dient de biechtstoel.

God is barmhartig, en wie om hulp vraagt krijgt de genade om een zo kuis mogelijk leven te leiden.

Pater Wijers ziet tekens van hoop. Daarbij wijst hij op de bisschoppelijke synode van 2014 en 2015 waarbij de slotverklaring benadrukt dat het de taak is van de Kerk om trouwlustige kandidaten voor te bereiden op het sacrament van het huwelijk. Gebleken is dat het onderwijs geen plaats is voor de “gender ideologie”. De zogenaamde seksuele voorlichting van als dokter poserende deskundigen stuit op weerstand van de kinderen zelf. De Verenigde Naties heeft erkend dat het traditionele gezin bescherming verdient. Paus Johannes Paulus II heeft de jaarlijks terugkerende familiedagen ingesteld, paus Franciscus mocht de VN toespreken met “hoop op herstel van de menselijke natuur”.

Uiteindelijk zal het natuurlijke zegevieren over het tegennatuurlijk, uiteindelijk zal het gezonde verstand het winnen van de leugen.

de voorzitter