Home » Geschiedenis

Sint Nicolaas

Geschiedenis

Op 25 maart 1986 werd te Utrecht de Stichting “Bevordering Contact Rooms Katholieken” opgericht. Als doelstelling wordt in artikel 2 van de statuten vermeld: `het opnemen en bevorderen van – en het verlenen van steun aan – initiatieven tot contacten tussen rooms-katholieken die leiden tot een nauwere band met elkaar en met jun herders’. Directe aanleiding voor de oprichting was de oproep van paus Johannes Paulus II tijdens diens geruchtmakend bezoek aan Nederland in 1985 aan de katholieken om `de eenheid te bewaren’. De Stichting, kortweg C.R.K., hield jaarlijks in de maand juni een landelijke contactdag rond een bepaald thema.

Onderdeel van het C.R.K. was het stimuleren van regionale academies voor geloofsbeleving en geloofsverdieping. Tot die academies behoorden: St. Gertrudis (Bergen Op Zoom), St. Servatius (Maastricht), St. Eusebius (Arnhem), St. Jacobus (Den Haag), St. Wilibrordus (Utrecht), St. Bonifatius, St. Michaël, St. Antonius (Emmeloord), St. Lambertus. De te Amsterdam gevestigde Sint Nicolaas Academie is een van de instellingen.

De academies waren gewoon op gezette tijden lezingen te organiseren. De sprekers konden bisschoppen of professoren zijn, maar ook priesters of leken. Voorafgaand aan de lezingen vierde men de H. Mis. Jaarlijks kwamen vertegenwoordigers van de verschillende academies bijeen om verslag uit te brengen en op de jaarlijkse gemeenschappelijke contactdag vooruit te lopen.

De Sint Nicolaas Academie behoort tot de paar academies die nog zijn overgebleven. Het C.R.K. organiseert al sinds geruime tijd geen landelijke dagen meer.

De Sint Nicolaas Academie heeft vanaf 1987 onder leiding gestaan van Wilhelm Heijman, geboren op 8 mei 1917 te Soerabaja, Indonesië, en gestorven op 4 februari 2006 te Amsterdam. De oprichting vond plaats in 1986 door de heer Heijman, de heer G. Schnell en Drs. Van der Waag. De bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden op achtereenvolgens de Da Costakade 22 en  Huize “De Liefde” aan de Bilderdijkstraat 23 naast de kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara. In 1990 verhuisde de Academie naar de pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk (De Krijtberg) aan de Singel nummer 448. Eind jaren negentig verhuisde de Sint Nicolaas Academie naar het Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizersgracht nummer 218b. Met ingang van het najaar van 2007 vonden de ontmoetingen plaats in een van de zalen van het Mozeshuis aan het Waterlooplein.

Sinds januari 2010 zijn de bijeenkomsten in de pastorie van de aan de Tridentijnse Ritus gewijde Sint Agneskerk, Amstelveenseweg 161, 1075 XA, Amsterdam. Het huidige bestuur bestaat naast Michiel Hemminga (voorzitter) en Leontine Bakermans (vice-voorzitter, waarnemend penningmeester), uit Gijs Raeven (secretaris) en Robert Lemm.